≡ menu
logo_specservice

Ogólne warunki naprawy

Naprawy wykonywane są na żądanie Klienta, na podstawie sporządzonej przez serwis karty zlecenia.
 

 1. Na karcie zlecenia wpisywane są dane klienta oraz dane pojazdu lub urządzenia. Ponadto karta zlecenia zawiera przewidywany zakres czynności do wykonania.
 2. Przed oddaniem pojazdu bądź urządzenia do naprawy klient zobowiązany jest przekazać wykaz przedmiotów znajdujących się w pojeździe lub przekazanych wraz z urządzeniem a niepołączonych z nim trwale.
 3. Na życzenie Klienta zostaną określone szacunkowe koszty naprawy. Koszty szacunkowe to bezpłatna forma określenia przewidywanych kosztów usługi na podstawie stanu pojazdu bądź urządzenia dającego się ustalić w czasie czynności przyjęcia z określeniem kosztów robocizny i części według cenników obowiązujących w momencie oszacowania.
 4. Jeżeli podczas wykonania usługi ujawni się konieczność wykonania dodatkowych czynności naprawczych serwis poinformuje o tym Klienta. W takim przypadku wykonanie czynności dodatkowych nastąpi dopiero po zatwierdzeniu rozszerzeniu zakresu usług. Formę zatwierdzenia (pisemna, ustna, e-mail, faks)każdorazowo określi serwis. W przypadku, gdy stwierdzone zostaną usterki, które nie były zlecone do naprawy, a mają wpływ na bezpieczeństwo pojazdu bądź urządzenia serwis uprzedzi Klienta o konieczności usunięcia takich usterek.
 5. Przewidywany termin odbioru wyznaczony jest w karcie zlecenia w zależności od możliwości serwisu i zakresu zleconej usługi. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru pojazdu czy urządzenia po upływie terminu ustalonego jako przewidywany termin w karcie zlecenia, chyba że usługa nie została do tego czasu wykonana. W razie uchybienia przez Klienta powyższemu terminowi i odbiorowi serwis prześle Klientowi drogą pocztową wezwanie z podaniem dodatkowego terminu odbioru. Gdy w terminie dodatkowym klient nie odbierze pojazdu bądź urządzenia, zapłaci serwisowi umowną w wysokości 30 zł za każdy dzień zwłoki liczny od dnia następnego od wyznaczonego terminu dodatkowego. Serwis może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych jeżeli wysokość szkody przewyższy zastrzeżoną karę umowną.
 6. Nieodebranie pojazdu lub urządzenia w ciągu 6 miesięcy po upływie dodatkowego terminu wskazanego zgodnie z pkt 6 oznacza wyrażenie pozbycia się rzeczy. Serwis może usunąć porzucone w ten sposób pojazdy lub urządzenia.
 7. Rozliczenie następujące na podstawie cenników obowiązujących w serwisie w momencie składania zlecenia. Cenniki robocizny oraz części zamiennych znajdują się w serwisie i na żądanie klienta będą mu przedstawione do wglądu. Należności za wykonane zlecenie jest płatna na podstawie wystawionej na dzień odbioru faktury, gotówką w kasie serwisu przed wydaniem pojazdu bądź urządzenia lub inną formą płatności wskazaną przez serwis (karta, przelew). Brak zapłaty stanowi podstawę do odmowy wydania pojazdu lub urządzenia oraz  powoduje naliczanie odsetek w wysokości ustawowej – począwszy od dnia wymagalności.
 8. W celu zabezpieczenia kosztów naprawy wykonywanej na podstawie powyższego zlecenia naprawy Klient ustanawia na rzecz Serwisu zastaw na stanowiącym jego własność lub urządzeniu bliżej określonym w karcie zlecenia o wartości do ustalenia według EUROTAX, AUDATEX itp.
 9. Z chwilą zawarcia umowy Klient oddaje w posiadanie Serwisu przedmiot zastawu określony w pkt 9. Serwis może oddać przedmiot zastawu do przechowania osobie trzeciej, zajmującej się przechowaniem rzeczy tego rodzaju, bądź przechowywać przedmiot zastawu we własnym zakresie przez czas od daty zawiadomienia Klienta o terminie wydania samochodu po naprawie do czasu zapłacenia kosztów naprawy na koszt klienta.
 10. Zastaw zabezpiecza wszelkie koszty Serwisu, należność za naprawę, odsetki za opóźnienie w zapłacie kosztów naprawy i inne koszty związane z przedmiotem zastawu.Wszelkie spory wynikłe z wykonania usługi naprawy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę serwisu.
   

Postanowienia niniejszych ogólnych warunków niezgodne z art. 3851 i n. kc. obowiązują wyłącznie Klientów będących przedsiębiorcami.

 


Bosh service